Tarieven aanleg grootschalige zonneparken vastgesteld

Door Berend Klok op 21 oktober 2018

In de raadsvergadering van 18 oktober werd het voorstel van het college om de tarieventabel 2018 voor grootschalige zonneparken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 te maximaliseren op € 10.000,= aangenomen.

Na een (te) lang durende discussie over met name de onderbouwing van het bedrag € 10.000,= werd het voorstel van het college na een schorsing van een kwartier, met dertien stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Ook onze fractie heeft voor het voorstel van het college gestemd. En wel om de volgende redenen.

Het heffen van leges is bedoeld om de kosten die de gemeente maakt voor het afgeven van een bouwvergunning te dekken. Dat is bepaald in artikel 229 van de Gemeentewet. Tevens is bepaald dat de gemeente geen winst mag maken bij het heffen van de leges, het zgn. “winstverbod”. Dit is sinds de herziening van de gemeentewet in 1990 weer van kracht geworden; m.a.w. je mag als gemeente het heffen van leges niet gebruiken om andere doelen daaruit te kunnen financieren.

In de voorstellen van Groen Links, D66 en VVD om d.m.v. het hanteren van een staffel in de omvang van het zonnepark hogere leges te kunnen heffen, werd m.i. geprobeerd om zo financiële middelen te genereren om andere, op zich geen verkeerde, doelen, b.v. in het kader van duurzaamheid te kunnen realiseren. Men verbloemde dat, door een absurde berekening te presenteren van hoeveel mensuren arbeid het de gemeente gedurende 30 jaren wel niet zou kosten om de vergunning te kunnen afgeven en toezicht te houden.

Het college gaf desgevraagd aan, dat het maximale bedrag van € 10.000,= gebaseerd is op de ervaring van de behandelende ambtenaren. En daarmee was en is voor ons de kous af.

Is er dan geen een andere weg om wat meer profijt te kunnen hebben van het eventueel realiseren van een zonnepark in de gemeente Brummen? Ja, die is er, namelijk door het sluiten van een anterieure overeenkomst met een initiatiefnemer op grond van het beleid zoals vastgelegd in het document “Ligt op Groen”. Op basis daarvan wordt voor elk bouwwerk een bijdrage gevraagd voor het “Ligt op Groen fonds”, waarmee de gemeente extra middelen genereert om duurzame maatregelen in de openbare ruimte te kunnen treffen. Voor het realiseren van een zonnepark wordt daar geen uitzondering op gemaakt. Dus volgt de gemeente hier staand beleid en is er geen sprake van willekeur, zoals Groen Links betoogde. De VVD kwam gaandeweg het debat gelukkig tot het inzicht, dat het hanteren van een staffel niet de juiste weg is en trok het ingediende amendement in. Het door Groen Links ingediende amendement werd met 13 stemmen tegen verworpen.

Conclusie: er is gisterenavond door de gemeenteraad een juist en rechtmatig besluit genomen.

Berend Klok

Berend Klok

Sinds september 2006 woon ik in Eerbeek. En het wonen in Eerbeek bevalt goed. De omgeving tussen de Veluwe en de IJssel is een prachtige en natuurrijke omgeving. Bijna dagelijks reis ik voor mijn werk naar Delft/Den Haag/Rotterdam en dan prijs ik me gelukkig niet in zo’n grote stad te wonen. Ik hoop dan ook

Meer over Berend Klok