Positief resultaat acties huurdersvereniging Samen-Eén

11 mei 2015

Begin april schreven we al over de bezwaren die huurdersbelangenorganisatie Samen-Eén had tegen de maximale huurverhogingen die de woningcorporatie Sprengenland wonen wilde doorvoeren. De PvdA-fractie deelt de vrees, dat huurders door de maximale huurverhogingen in de problemen kunnen komen en volgt daarom nauwlettend de berichten hierover. Om meer inzicht in deze problematiek in onze gemeente te krijgen stelde Jan Alberts namens de PvdA net als het CDA een groot aantal vragen.

Inmiddels hebben we vernomen dat Sprengenland wonen teruggekomen is op de maximale huurverhogingen. Deze worden naar beneden bijgesteld:
1% i.p.v. 2½ % voor de lage inkomens
2% i.p.v. 3% voor de middeninkomens
4% i.p.v. 5% voor de hogere inkomens
Een mooi resultaat voor Samen-Eén, maar daarmee zijn de vragen van de PvdA niet van de baan.
Het bestuur van Samen-Eén heeft op uitnodiging van de fractie haar standpunt uiteengezet.

In overleg met Anita Engbers

Deze komt grotendeels overeen met de opvattingen die de landelijke PvdA-werkgroep Huurders heeft. De fractie heeft zich hierover uitgebreid laten voorlichten door de voorzitter van deze PvdA-werkgroep, Anita Engbers.

Het niet toepassen van de toegestane maximale huurverhoging, waar de Woonbond actie tegen gevoerd heeft, is maar één van de aspecten. Er speelt veel meer.
Per 1 juli treedt de herziene Woningwet in werking, die versneld tot stand gekomen is na de enquête over de buitensporige acties van woningcorporaties. Eén van de winstpunten van de nieuwe wet is dat de positie van de huurders versterkt wordt. Een ander positief punt is, dat de rol van de gemeente versterkt wordt. Uitgangspunt wordt dat een corporatie met haar werkzaamheden naar redelijkheid bijdraagt aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid en dat daarover afspraken worden gemaakt tussen de betrokken gemeente en de woningcorporatie.
Dat houdt in, dat de gemeente een goed huisvestingsbeleid moet hebben. Dat is uiteraard meer dan alleen huurwoningen. Met de woningcorporaties worden in dit kader prestatieafspraken gemaakt.
Het vorige college heeft in november 2012 de Prestatieafspraken 2012-2016 met de woningcorporaties ondertekend. Hoe de PvdA daarover dacht, kunt u nog op onze website lezen. Er moeten volgend jaar nieuwe prestatieafspraken opgesteld worden. De fractie gaat ervan uit dat dit document een andere inhoud krijgt.

Sociale woningbouw

Het artikel in de Volkskrant, dat veel sociale huurhuizen op de vrije markt belanden, is verontrustend. De vraag naar huurwoningen blijft groot. In de PvdA-themabijeenkomst in Voorst werd twee jaar geleden deze tendens al waargenomen.
De vele vragen die nog leven, zoals of er door de huurverhogingen huizen boven de sociale huurprijsgrens uitkomen en daardoor verdwijnen uit de sociale huurwoningvoorraad; of de huurverhogingen echt nodig waren terwijl Sprengenland volgens Samen-Eén een positief resultaat van 10 miljoen had; of er veel goedkope sociale huurwoningen verkocht worden (In Engeland zijn er al informatiebijeenkomsten voor investeerders die voor een prikkie “onze“ sociale huurwoningen willen opkopen). U kunt de vragen van Jan Alberts hier nog eens nalezen. Het college vraagt voor de beantwoording meer tijd. Zij is immers afhankelijk van de informatie die de woningcorporaties moeten verstrekken. De beantwoording is direct na de zomervakantie. De antwoorden op de vragen zullen de fractie meer inzicht geven op de huurwoningmarkt in onze gemeente.

Inmiddels heeft de huurdersvereniging van Woningstichting Brummen zich ook tot de politiek gewend, omdat men in Brummen er nog steeds vanuit gaat, dat deze woningcorporatie de maximale huurverhoging toepast. Wij hopen dat zij het voorbeeld van Eerbeek gaat volgen.