Brummen verlengt overeenkomst met PlusOV

Door Margo van Enck-Hulleman op 24 oktober 2018

In de Raadsvergadering van donderdag 18 oktober jl. werd de Gemeenteraad door het College van B&W geconsulteerd over PlusOV. Voor 1 november moet de gemeente in de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit een besluit nemen over de verlenging van de Dienstverleningsovereenkomst met PlusOV.

Het kan niemand zijn ontgaan,  de dramatische start van het leerlingenvervoer aan het begin van dit schooljaar. In de gemeenschappelijke regeling zijn er inmiddels verschillende gemeentes die hebben aangegeven geheel of gedeeltelijk te willen stoppen met PlusOV.

Feit is dat het PlusOV opnieuw fors heeft moeten ingrijpen. Die ingrijpende maatregelen hebben er, naar onze mening, inmiddels voor gezorgd dat het leerlingenvervoer stapsgewijs aan het verbeteren is. Het PvdA – Ombudsteam heeft onze fractie met regelmaat geïnformeerd over hun contact met gebruikers/ouders van PlusOV, zij kennen de problematiek inmiddels van binnenuit. Vanuit datzelfde Ombudsteam krijgen wij informatie dat het PlusOV  -voorzichtig en stapsgewijs op weg is naar verbetering- men slaagt er steeds beter in om het vervoer op orde te krijgen.

En …  hoe verrassend …  daarbij zijn ook positieve geluiden! De betrokkenheid van sommige chauffeurs bij “hun” kinderen bijvoorbeeld is hartverwarmend! En nee, dit betekent niet dat al onze zorgen zijn weggenomen of dat er geen schrijnende situaties meer zijn of zullen ontstaan.

Het College van de gemeente Brummen heeft het voorlopige besluit genomen om de overeenkomst PlusOV voort te zetten en heeft de Gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Samen met onze coalitiepartners van de VVD, het CDA en Lokaal Belang hebben wij een amendement ingediend met daarin opgenomen onze uitdrukkelijke wensen ten aanzien de nieuwe overeenkomst. Zo moet het belang van kwetsbare cliënten altijd voorop staan en pleiten wij o.a. voor een aantoonbaar steviger Programma van Eisen.

Als PvdA zijn wij van mening dat het PlusOV een eerlijke kans moet krijgen om zich verder te ontwikkelen, om te laten zien dat er geleerd is van de afgelopen periode, om duidelijk te maken dat een publieke vervoerscentrale meerwaarde heeft. Stabiliteit en zekerheid van vervoer  … “Kan ik er echt op rekenen dat ik opgehaald word” ….  is voor de vaak kwetsbare gebruiker van het PlusOV van essentieel belang!

De PvdA fractie zal de ontwikkelingen van het PlusOv op de voet volgen! Mochten wij u kunnen helpen met vragen, ons Ombudsteam staat voor u klaar!

Margo van Enck-Hulleman