Het Beste voor Brummen

Door Cor Flore op 6 januari 2014

Voorwoord

Een goede leefomgeving begint zodra je de deur uitstapt. In je eigen buurt! En hoewel er veel ophef is over de Haagse politieke arena, wil de PvdA lokaal vooral werken aan wat er van belang is bij ons thuis, bij ons in de buurt, in onze gemeente. Daar is nog veel werk te verzetten. En dat willen we graag samen doen!

Sommigen denken dat de gemeente alleen maar praat over ‘losse stoeptegels’. Niets is minder waar. De gemeenteraad heeft het over de bibliotheek, onze natuur, ruimte voor de verenigingen en scholen. En daar komen vanuit het Rijk nog eens een aantal belangrijke taken bij: jeugdzorg, ouderenzorg, dagbesteding, werk voor mensen met een handicap. En dat met minder geld.

Het is goed om samen met de inwoners hieraan te werken. Want in je eigen dorp kun je de dingen beter beoordelen. We hebben er met elkaar veel meer zicht op dan vanuit Den Haag of het provinciehuis en zo kunnen we problemen voorkomen.

Kortom, de verkiezingen in onze gemeente gaan over ons werk en onze zorg. De PvdA wil ‘het beste voor Brummen’. We hebben realistische ideeën om onze dorpen duurzaam mooier en socialer te maken, met goede voorzieningen voor jong en oud. We werken graag samen met de inwoners, de wijkraden, ondernemers, de industrie en andere partners om onze ideeën verder uit te werken en te verwezenlijken.

Zorg-saam

Zorgtaken die nu nog bij de provincie en het rijk thuishoren worden overgedragen aan de gemeente. De gemeente staat dichter bij de mensen. En hoe dichter je bij de mensen staat, hoe beter je kunt zien hoe het ze vergaat. Of ze hulp nodig hebben en welke dan.

Onze gemeente moet met minder geld de nieuwe zorgtaken gaan uitvoeren. Dat is natuurlijk vanwege de bezuinigingen door het Rijk. Geen ontkomen aan, maar willen we ook de kansen zien. Mensen in staat stellen elkaar ook echt te kunnen helpen. En dat gaat om meer dan geld alleen. De PvdA wil hoe dan ook dat mensen die zorg nodig hebben en mensen die in de zorg werken niet in een zwart gat vallen. Een goede, soepele overgang van Rijk naar gemeente. Voor ons geldt: Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg.

Méér mantelzorg, burenhulp en aandacht voor elkaar is allemaal prachtig, maar daarbij moeten we niet alleen waken voor overbelasting, maar ons ook beseffen dat het nooit volledig de gespecialiseerde, professionele hulp kan vervangen. In goede samenwerking met de inwoners van de wijk. Want daar zijn de mensen elkaar het meest nabij, in de buurt, op scholen en de vele verenigingen die onze gemeente kent. Daar liggen kansen op nieuwe ontmoetingen die willen we op nieuwe manieren mogelijk gaan maken.

Dit gaan we doen:

• Mensen die zorg nodig hebben, krijgen zorg

• Sociale wijkteams instellen. Professionele hulp, mantelzorg en aanvullende zorg samen organiseren. Dichtbij mensen, in je eigen buurt

• Geen versnippering in de zorgverlening door simpel en efficiënt samenwerken

• Gezinnen, scholen en verenigingen beter betrekken bij de opvoeding en jeugdzorg. Voor professionele jeugdzorg is goede regionale samenwerking nodig

• 5% van het WMO budget investeren in nieuwe vormen van zorg en participatie.

• Goed en sociaal aanbesteden van het vele werk dat moet gebeuren

Wonen en Verkeer

Werkloosheid en gebrek aan betaalbare woningen zijn wel de meest beroerde gevolgen van de diepe economische crisis. En die crisis gaat ook niet aan Brummen voorbij. Dat merken we bijvoorbeeld in de voortgang van de centrumplannen. Het plan voor het centrum van Eerbeek is welbewust van z´n allure beroofd en de vaart is er uit. Zand- en grasvlaktes in plaats van fraaie nieuwbouw. De PvdA wil er weer werk van maken. Eerbeek verdient een forse kwaliteitsimpuls waarbij met name het ‘Stuijvenburchplein’ en het stationsgebied prioriteit heeft. Woningbouw gaat sneller als hierbij een vorm van eigen bouw wordt toegepast. We willen in gesprek met de industrie om tot een snelle uitvoer van de werkzaamheden te komen. Dus niet de werkgelegenheid en industrie frustreren maar creatief zoeken naar alternatieven.

Ook in Brummen is het noodzakelijk om te blijven werken aan de leefbaarheid. Bij het Van Limburg Stirumplein en het Marktplein liggen nog mogelijkheden voor een aantrekkelijke groene inrichting. Rond Plein 5 moeten we werken aan bundeling van voorzieningen zoals welzijn, bibliotheek, zorg en educatie.

Zoals veel plattelandsgemeenten is Brummen een samenspel van grotere en kleine kernen. Door de

scholen in kleine kernen open te houden en voorzichtig nieuwe woningen in te passen kan de gemeente een bijdrage leveren aan de levensvreugde van de meestal hechte gemeenschappen.

Verkeer en vervoer blijven om actie vragen. De ontwikkelingen van het goederenvervoer op de ‘Noordtak’ blijft de leefbaarheid van onze kernen bedreigen. Het oost-west verkeer in onze gemeente is nog niet in goede banen geleid. En het provinciale onderzoek naar de verkeersverbinding tussen Dieren en Apeldoorn is nog niet afgerond. De PvdA wil voortvarend werken aan een goede autoverbinding tussen Dieren en Apeldoorn.

Dit gaan we doen:

• Zorgen dat wonen en werken rond het centrum van Eerbeek beter bij elkaar passen

• Het centrum van Eerbeek een nieuwe impuls geven waarbij met name aandacht is voor het ’Stuijvenburgplein’, het stationsgebied en woningbouw

• Het Centrum Brummen en het Van Limburg Stirumplein een impuls geven

• Compacte winkelcentra bevorderen

• Scholen in kleine kernen blijven open en passende bouwinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen worden ondersteund

• Braakliggende terreinen inzaaien met bijen- en vlindervriendelijke bloemenmengsels

• De woningcorporaties steunen bij plannen voor betaalbare woningen

• Woningbouw mogelijk maken door particulier opdrachtgeverschap

• Met uitgevoerde onderzoeken in de hand met burgers en partijen werken aan een oplossing voor het doorgaande oost-west verkeer in het buitengebied

• De Noordtak is een lijn van eind 19de eeuw. Totaal niet berekend op zoveel vervoer. Er moeten nieuwe alternatieve routes komen

• De provincie aan te sporen voortvarend werk te maken van een goede en haalbare verbinding tussen Dieren en Apeldoorn. Waarbij de overlast van het vrachtverkeer afneemt en de bereikbaarheid van de industrie gewaarborgd is

• De verkeersveiligheid in Leuvenheim te vergroten door de werkzaamheden aan de N348 werkelijk goed en veilig af te ronden

Werk en inkomen

De oplossing voor de crisis moet uit Den Haag en Brussel komen, niet uit Brummen. En gelukkig zijn er na jaren eindelijk signalen van een economisch opleving. Maar helemaal overgeleverd aan ‘hogere kringen’ zijn we niet. Door een goed vestigingsklimaat kunnen we werk in de industrie behouden. Het college is bij de ontwikkeling van het centrumplan erg slordig omgegaan met de belangen van papierindustrie en werkgelegenheid. De PvdA wil juist investeren in de verhouding met de industrie en de vele toeleveranciers.

Werk gaat boven uitkering. Maar hoe kom je, als je geen werk hebt, weer aan de slag? De gemeente biedt her- en omscholing aan, waardoor mensen hun kansen kunnen vergroten. Sommige mensen kunnen moeilijk aarden in het bedrijfsleven. Zij zijn aangewezen op nieuwe, minder jachtige werkvormen. Kleinschalige en duurzame buurtcoöperaties kunnen die bieden. Dat kan in de vorm van

het gedeeld gebruik van goederen, het organiseren van gezamenlijke activiteiten als energiebesparing, maaltijden of het inrichten van de openbare ruimte. Vanzelfsprekend wil de PvdA blijven investeren in een goed armoedebeleid en een schuldhulpverlening die mensen uit het financiële moeras kan trekken.

Een grote nieuwe klus voor de gemeente is de sociale werkvoorziening. Vanaf 2015 moeten mensen met een lichte handicap bij particuliere bedrijven en in publieke diensten een baan vinden. Een werkgever die iemand opneemt krijgt loonkostensubsidie en begeleiding.

Dit gaan we doen:

• Investeren in werk en scholing

• De banen in de papierindustrie en de vele toeleveranciers behouden

• Gemeentelijke opdrachten worden sociaal aanbesteed en de gemeente maakt zich sterk voor werk voor mensen met een beperking

• Investeren in buurtcoöperaties, waar mensen samen werken aan kleinschalige dienstverlening en producten. Er liggen kansen in de Participatiewet

• Blijven investeren in armoedebeleid en goede schuldhulpverlening

Duurzaam in de buurt

Een schone omgeving is iets waar we om geven! De ooievaars zijn terug in ons landschap, omdat de pesticiden zijn verbannen. Door afval te scheiden bevorderen we het hergebruik. Huizen isoleren we voor een lagere energierekening. Initiatieven in coöperatieve sfeer bieden kansen om duurzame energie te ontwikkelen. Van het fraaie, nieuwe gemeentehuis zijn de bouwelementen na een eventuele sloop opnieuw te gebruiken. Dit betekent het ontwikkelen van een circulaire economie. Afval bestaat niet, zoals ze zeggen. Ook bij ons in Brummenmoeten we werk maken van duurzame initiatieven die werk opleveren.

Lopen en fietsen is niet alleen gezond, het is tevens de minst belastende manier van verplaatsen voor het milieu. Daarom stimuleren we wandelen en fietsen. We willen ook meer laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen mogelijk maken.

Onze gemeente kent een coöperatie voor opwekking van energie. Maar duurzame straatverlichting is ook een reële optie voor coöperatief ondernemen en in wijken kunnen initiatieven ontstaan voor gedeeld gebruik van producten en hergebruik.

Dit gaan we doen:

• Nieuwe initiatieven voor duurzame dienstverlening worden actief ondersteund

• Buurtcoöperaties zijn een goed instrument voor gedeelde verantwoordelijkheid voor gebruik en hergebruik van producten en diensten

• Met inwoners nieuwe mogelijkheden van duurzame energie ontwikkelen

• Bij aanbestedingen zal de gemeente hoge eisen stellen aan duurzaamheid

• De woningcorporaties stimuleren om bestaande huurwoningen beter te isoleren en energieneutraal te maken

Duurzaam bouwen stimuleren door creatief om te gaan met nieuwe energie toepassingen zoals

• bijvoorbeeld zonnepanelen

Een groene oase

Brummen is een mooie gemeente. Dat schitterende landschap is ons veel waard. Samen met inwoners, natuurorganisaties en de provincie wordt er hard gewerkt aan een mooie en duurzame toekomst voor onze schitterende natuur. Geen wonder dat daar veel toeristen op afkomen. Zoals Amsterdam zijn musea heeft, zo hebben wij de natuur. Kijk in de zomer maar eens in de centra en bij de supermarkten. Er komen heel wat toeristen die op zoek zijn naar rust en ruimte. Recreatie en toerisme zijn ook een belangrijke motor van werkgelegenheid. Dat moeten we niet alleen koesteren, maar daarin moeten we ook investeren. Wij willen er aan werken dat een groter deel van de gemeentelijke inkomsten uit toerisme daadwerkelijk worden geïnvesteerd in ons toerisme.

De landgoederen zijn prachtig. We willen daar met z’n allen van kunnen genieten. Samen met de natuurorganisaties moeten we versnippering tegen gaan en natuureilanden met elkaar verbinden. Stimulansen voor landgoederen kunnen ten goede komen van de gemeenschap. Ook met de agrariërs willen we werken aan een goede balans tussen economische bedrijfsvoering en bijdrage aan het landschap. Nieuwe verstedelijking willen wij goed inpassen in het groen. Bijvoorbeeld met een groene buffer bij de rondweg langs De Hoven.

Dit gaan we doen:

• Met creativiteit de dagelijkse beheerstaken uitvoeren, maatwerk. Bijvoorbeeld ecologisch bermbeheer door natuurbewust te maaien.

• Een deel van de toeristenbelasting moet direct worden ‘geherinvesteerd’, bijvoorbeeld in fiets- en wandelpaden.

• Een groene buffer aanleggen bij de nieuwe rondweg om de Hoven.

• Zorgen dat onze mooie gemeente meer werkgelegenheid uit toerisme ontwikkelt.

• Authentieke erfbeplanting en behoud van monumentale bomen stimuleren.

• Bij de landbouw zoeken naar een goede balans tussen economische bedrijfsvoering en inzet in landschapsbeheer.

Verenigingen en Cultuur

Sportverenigingen houden de mensen fit en sociaal gebonden. Brummen heeft er vele, ook op andere terreinen van vrijetijdsbesteding en cultuur. Ze horen tot de kern van onze dorpen en hun taak wordt steeds belangrijker.

Aan accommodatiebeheer, het werven en opleiden van vrijwilligers en aan cultureel ondernemerschap worden steeds hogere eisen gesteld. De gemeente moet die ontwikkeling stimuleren. Niet alleen door subsidiering, maar ook door advisering en door overdracht van bevoegdheden. En door open te staan voor creatieve ideeën over zelfwerkzaamheid bij het beheer van accommodaties. Het bespaart de gemeente geld die middelen kunnen dan naar de verenigingen.

In een lokale samenleving waar men naar elkaar omziet zijn de verenigingen en culturele samenwerkingsverbanden van vrijwilligers onmisbaar. Het is de basis voor de verbinding tussen mensen en omzien naar elkaar. Verenigingen bieden immers een ontmoetingsplek voor jong en oud. Dat geldt ook voor de bibliotheken als culturele centra. En niet te vergeten de vele zalen en accommodaties die onze gemeente rijk is. Wij willen dat in stand houden. Het bieden van goede ontmoetingsplekken voor jong en oud hoort bij het bouwen aan sociale betrokkenheid in onze dorpen.

Dit gaan we doen:

• Het verenigingsleven wordt ondersteund en wij zijn geïnteresseerd in creatieve ideeën rond accommodaties en velden. De gemeente blijft eigenaar van de gronden

• De bibliotheek verandert in een mix van boeken-uitleen en culturele ontmoetingsplaats. Wij stimuleren dat culturele ondernemerschap

• De samenwerking tussen scholen en de verenigingen met hun opvoedende taak wordt gestimuleerd, evenals die tussen de scholen en de bibliotheek

• We gaan voor de ‘Vitale Sportvereniging’ zoals die ook elders wordt ontwikkeld

• We bezuinigen niet op het verenigingsleven en de culturele stichting

• Jongeren verdienen op korte termijn een duidelijke ontmoetingsplek in Brummen en Eerbeek. Goede initiatieven vanuit de jeugd krijgen steun

Veiligheid

In een leefbare samenleving dient iedereen zich prettig en veilig te voelen. Respect voor anderen ongeacht hun afkomst, kleur en geaardheid is de basis. Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen en niemand hoeft ’s avond binnen te blijven uit angst voor overlast of criminaliteit. En hoewel een risicovrije samenleving niet bestaat kan de gemeente wel veel doen om te zorgen voor veiligheid én een veilig gevoel.

Dit gaan we doen:

• Geen overschrijdingen van de aanrijtijden van ambulances en politie

• Zorgen dat de wijkagent gekend is/wordt in de wijk

• Ons hard blijven maken voor het openhouden van de politiepost in Eerbeek

• Wijkbewoners en wijkagent gaan samen vandalisme en verloedering te lijf

Zelfstandig samenwerken

Wat is er zo bijzonder aan Brummen? Als je mensen op straat er naar vraagt dan praten ze over ´het sociale´, ´het overzichtelijke´, ´ het landelijke´. Toeristen en bezoekers zijn lyrisch over het prachtige landschap, de fiets- en wandelroutes.

Zo´n mooie gemeenschap moet je bijeen houden, vinden verreweg de meeste mensen en ze willen een zelfstandige gemeente. Maar met 22.000 inwoners wordt het lastig om een volledige gemeentelijke dienst in stand te houden die alle, soms heel gespecialiseerde taken kan verrichten. Om toch zelfstandig te kunnen blijven moet de gemeente taken uitbesteden of samenwerken met anderen. De reorganisatie die gemeente Brummen heeft doorgevoerd biedt kansen voor intensieve samenwerking, bij voorkeur in de Stedendriehoek.

Maar hoe dan ook, kan de burger nog steeds terecht aan het loket in Brummen en Eerbeek. Of liever: zo zou het moeten zijn, want het college van IPV en VVD hebben het loket in Eerbeek gesloten omdat ze het te duur vonden. De PvdA wil dat herstellen. Wij willen ruimte scheppen voor een loket in Eerbeek met een breed aanbod van diensten en informatie.

De gemeente is er voor de inwoners, maar door de vele regels en gewichtigdoenerij lijkt soms wel alsof de inwoner er voor de gemeente is. Procedures duren en duren. Wij willen minder tijd kwijt zijn aan ambtelijke administratie en meer uren voor persoonlijk contact met de inwoners.

Met goed contact als uitgangspunt willen we ook helder te communiceren. Wij hechten veel waarde aan de mening van, en het contact met de burger en maatschappelijke organisaties. Goed communiceren is daarbij van vitaal belang. Naast persoonlijk contact dient een twee sporen beleid aan gehouden worden; zowel digitaal al op papier moet informatie van de gemeente worden verspreid. Het moment van communiceren is een aspect dat daarbij niet moet worden vergeten. Draagvlak voor beslissingen wordt vergroot als in een vroegtijdig stadium de burger betrokken wordt bij ontwikkelingen.

Dit gaan we doen:

• De gemeente Brummen blijft zelfstandig

• Minder bureaucratie

• Het gemeenteapparaat gaat intensief samenwerken in de regio

• Het gemeenteloket in Eerbeek heropenen en moderniseren

• Op de juiste momenten meer transparantie brengen in de communicatie met burgers.

• Twee sporen communicatiebeleid: digitaal en op papier

De portemonnee

Verreweg het grootste deel van het gemeentebudget komt van het rijk en daar wordt fors op bezuinigd. De gemeente krijgt minder geld voor de bestaande taken en bovendien draagt het rijk een deel van haar taken over aan de gemeente, maar wel met een fikse financiële korting. Aangenomen wordt dat de gemeente die taken goedkoper kan uitvoeren dan het rijk. Zelfs als we het gemeenteapparaat reorganiseren zijn bezuinigingen nagenoeg onvermijdelijk. De PvdA wil het verenigingsleven en de mensen met een kleine beurs ontzien. We willen eerlijk delen.

De gemeente heeft met de aankoop van grond veel geïnvesteerd in (sociale) woningbouw. Door de crisis is die echter praktisch stilgevallen. Brummen zit moeilijk vanwege de krappe toewijzing van nieuwbouwwoningen door de regio en de provincie. De PvdA wil zoeken naar nieuwe mogelijkheden om starters aan een huis te helpen en de doorstroming te bevorderen. We gaan in gesprek met de regio en de provincie bewerken om een betere woningverdeling te bereiken.

Dit gaan we doen:

• De gemeentebegroting op orde houden

• Een betere regionale woningverdeling te bepleiten bij de provincie en de regio

• Verenigingsleven en de mensen met kleine inkomens ontzien bij bezuinigingen

Tot slot

Met dit verkiezingsprogramma willen we werken aan een duurzaam sterke en sociale samenleving. Met aandacht voor zorg, werkgelegenheid en het mooie karakter onze buurten en dorpen. Dat kan alleen als we met elkaar open en eerlijk blijven communiceren. Als alle partijen elkaar blijven opzoeken en zich met elkaar verbinden. Want alleen samen kan het werken. Dan wordt het echt ‘het beste voor Brummen’.

Cor Flore

Cor Flore

J.D. van der Waalsstraat 13 6961 ZL Eerbeek Ik woon sinds oktober 2007 (weer) in Eerbeek. Ik heb me altijd bezig gehouden met de gevolgen van het beleid van de overheid voor de gewone man en vrouw. Daar gaat nog wel eens wat mis. Ook denken de gemeente en vele andere instanties dat iedereen hun

Meer over Cor Flore