Tussenbalans Sociaal Domein

Door Margo van Enck-Hulleman op 7 november 2017

Hoe zat het ook weer?

In 2015 werden veel taken op het gebied van de zorg overgeheveld naar de gemeente. Het gaat met name om de ondersteuning van mensen  die nog thuis wonen (Wmo 2015), de jeugdhulp en de taak om ervoor te zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen,  bijvoorbeeld door betaald werk, vrijwilligerswerk of beschut werk (Participatiewet). Dit wordt vaak de “drie decentralisaties” genoemd.

De Gemeente Brummen heeft in de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale Domein de keuze gemaakt om de voorbereiding op en de inrichting van de 3 decentralisaties vorm te geven met een Programma Samen Goed Voor Elkaar (SGVE).  Vervolgens zijn de programmadoelen bepaald.

Het vervolg:

Na bijna drie jaar wordt de voorlopige balans opgemaakt.

Het College heeft heel veel gegevens verzameld, variërend van financiële gegevens tot cliënt ervaringsonderzoeken. Ook de ervaringen van consulenten van het Team voor Elkaar zijn in beeld gebracht. Al deze informatie is vastgelegd in een document met de titel “Inzicht in de uitvoering van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet”. Het College wil van de Raad weten wat haar mening hierover is.

Wat vindt de PvdA?

In de Raadsvergadering van 26 oktober jl. heeft de PvdA haar opinie kenbaar gemaakt over de inhoud van het document. Over de voorgenomen acties; over de inspanningen van het College; over de voorstellen van het College om prioritering aan te gaan brengen in de programmadoelen.

Fractievoorzitter Cathy Sjerps heeft in haar betoog uitgesproken dat er vanaf 2015 grote veranderingen zijn geweest op het Sociale Domein met spannende tijden voor alle betrokkenen. Wat de PvdA betreft is de ingeslagen weg de goede weg. Met de nodige kanttekeningen, want we zijn er nog lang niet. Uit de gegevens blijkt namelijk dat de gemeente dit jaar een financieel tekort heeft op het sociaal domein. Dat maakt het nodig om bij te sturen.

Het College stelt nu een wijziging voor en wil bepaalde doelen prioriteren. Dat vindt de PvdA geen goed idee! Het idee van deze grote transitie in het Sociale Domein was immers gericht op een integrale manier van werken. Juist om bij complexe hulpvragen aandacht te hebben voor alle facetten van het dagelijkse leven en het sociale systeem waarbinnen iemand functioneert.  Het geven van prioriteit aan slechts enkele uitgelichte doelen verdraagt zich niet met dit idee.

De PvdA vindt dat er nu eerst een gedegen analyse moet komen. Vervolgens kunnen  keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld op welke onderdelen (inhoudelijk en financieel) van het Sociale Domein ombuigingen wenselijk en noodzakelijk zijn.

In februari 2018 wordt een uitgebreide evaluatie aan de Raad voorgelegd.

Lees het betoog van Cathy Sjerps helemaal.

 

Margo van Enck-Hulleman